full
color
https://betria.sk/wp-content/themes/anya-installable/
https://betria.sk/
#ff9a00
style1

Správa bytových domov

Správa bytových domov

Správu bytových domov realizuje spoločnosť BETRIA PROGRES s.r.o. Naša spoločnosť vykonáva komplexnú správu bytov a nebytových priestorov a služieb súvisiacich s ich užívaním na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone správy. Zmluva o výkone správy je uzatvorená na základe rozhodnutia vlastníkov bytov  na schôdzi vlastníkov bytov. Kancelárske priestory pre kontakt s klientami ako aj sídlo spoločnosti sa nachádza vo Zvolene. Zameriavame sa najmä na správu objektov na strednom Slovensku.

BETRIA PROGRES s.r.o. Vám zabezpečí vedenie účtovníctva, pravidelné doručovanie výpisov z účtu, informácie o tvorbe a čerpaní fondu opráv a údržby, vypracuje zálohové predpisy, spravuje pohľadávky, stanoví plán opráv a údržby, zabezpečí technologické revízie, prípravu cenových ponúk, upratovacie služby a iné.

Zvažujete výmenu správcu?

Pokiaľ zvažujete výmenu správcu, či už z nespokojnosti so starým správcom alebo z iného dôvodu, kontaktujte nás. Pripravíme cenovú ponuku, osobne sa odprezentujeme na schôdzi vlastníkov bytov, alebo Vám pošleme prezentačný list a pomôžeme s procesom výmeny správcu.

Ako vymeniť správcu ?

Pri výmene správcu je potrebné dodržať zákonný postup a spolupracovať s bývalým správcom, aby proces prebehol bez zbytočných problémov. Správcu je potrebné odvolať na schôdzi majiteľov bytov nadpolovičnou väčšinou. Schôdzu zvoláva do 15 dní od požiadania správca. Ak tak neurobí, zvolať ju môže 25% majiteľov bytov a nebytových priestorov vyzbieraním podpisov. Následne po odvolaní správcu na schôdzi vlastníkov bytov začína plynúť výpovedná lehota pôvodnému správcovi.

Prečo naša spoločnosť?

Naša spoločnosť koná vždy na základe rozhodnutia vlastníkov, a teda vlastníci majú plnú kontrolu nad výkonom správy. Zabezpečovanie služieb súvisiacich s výkonom správy prebieha vždy formou obstarávania. Všetky cenové ponuky sú predložené vlastníkom, ktorí majú možnosť výberu najvhodnejšieho dodávateľa podľa nimi zadaných kritérií. Vďaka prepracovanému procesu obstarávania vieme vlastníkom zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby s čo najnižšími nákladmi. Vďaka tomu môžeme v prípade nespokojnosti s dodávateľom služby zjednať nápravu alebo ho v krátkom čase nahradiť.

Naša spoločnosť pravidelne informuje vlastníkov o hospodárení, zvoláva schôdze a bez zbytočného odkladu rieši všetky problémy vzniknuté počas výkonu správy.

Poskytované informácie sú kompletné, prehľadné a je k nim podané vysvetlenie.

Naša spoločnosť si neúčtuje žiadne skryté poplatky a ani poplatky nad rámec zmluvy. Všetky poplatky a ceny sú uvedené v cenníku.

BETRIA PROGRES s.r.o. plní všetky zákonom stanovené povinnosti ako poistenie zodpovednosti za škodu, odborná spôsobilosť správcu, má zriadenú kanceláriu pre klientov a je zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Ako pracujeme?

Naša spoločnosť realizuje správu bytových domov v troch oblastiach: ekonomická, technická a prevádzková.

Ekonomická oblasť – v rámci tejto oblasti naša spoločnosť vykonáva nasledujúce činnosti:

 • zriadenie bankového účtu, na ktorom sú vedené všetky peňažné prostriedky spravovaného objektu. Kvôli transparentnosti nedisponujeme žiadnou hotovostnou pokladnicou a všetky úhrady sú vedené formou príkazov z účtu,
 • spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb, ktoré realizujeme spravidla raz ročne po uskutočnení vyúčtovania úhrad za plnenia súvisiace s užívaním bytu a nebytových priestorov,
 • vykonávanie úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu,
 • vedenie evidencie neplatičov,
 • evidencia príjmov, výdavkov, tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • v prípade potreby alebo na žiadosť vlastníkov príprava obstarávania a cenových ponúk.

Technická oblasť – naša spoločnosť zabezpečí pre spravovaný objekt nasledujúce činnosti:

 • pravidelné odborné prehliadky a skúšky (tzv. revízie) technických zariadení. Je na vlastníkoch, či si vyberú nimi preferovaného dodávateľa alebo sa rozhodnú pre dodávateľa na základe viacerých cenových ponúk, ktoré pre nich zabezpečíme,
 • zabezpečenie bežnej údržby a opráv bytového domu,
 • vypracovanie plánu potrebných opráv a údržby na nasledujúci kalendárny rok.

Prevádzková oblasť – v rámci činností, ktoré súvisia s prevádzkovou oblasťou naša spoločnosť zabezpečí:

 • uzatvorenie dodávateľských zmlúv (voda, teplo, el. energia a pod.) pre zabezpečenie prevádzky bytového domu,
 • v prípade záujmu zabezpečenie upratovania,
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby a iné.

Pre zabezpečenie úspešnej a jednoduchej komunikácie sú v spravovanom objekte zväčša dvaja dôverníci, ktorých si zvolia vlastníci. A práve s nimi komunikujú zamestnanci spoločnosti BETRIA PROGRES s.r.o. v prípade zvolávania schôdzí, informovania o stave FOÚ, poruchách a podobne. Taktiež sú dôverníkom v dvojtýždňových intervaloch zasielané výpisy z účtu. V prípade potreby sú im zasielané informácie, ktoré budú neskôr zverejnené aj na informačnej tabuli bytového domu.

Pre klientov je zriadená kancelária, na ktorú sa môžu obrátiť telefonicky, mailom alebo osobne počas otváracích hodín. V prípade havarijného stavu sú na informačnej tabuli ako aj dôverníkom odovzdané telefónne čísla havarijnej služby.

Zaujali sme Vás?

Vložte do formulára emailový alebo telefonický kontakt podľa toho, akou formou chcete, aby sme Vás kontaktovali.

Údaje poskytnuté v tomto formulári sú použité iba na účel dohodnutia si stretnutia a ďalej nebudú ukladané, spracovávané ani poskytované tretím stranám.

Otváracie hodiny

Po-Pi 8:00-12:00 13:00-15:00

So-Ne zatvorené

Cenník

Služba €/merná jednotka
Odmena správcu – byt 5€/ks
Odmena správcu – nebytový priestor 0.1€/m2
Odmena správcu – parkovacie miesto 1€/ks
Vystavenie potvrdenia o záväzkoch na byt 2.50€/ks
Upomienka zaslaná dlžníkovi e-mailom 2€/ks
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou 5€/ks
Drobné opravy 8€/hod
Upratovacie práce 5€/hod
Doprava v okrese Zvolen | B. Bystrica | Detva | Kremnica zadarmo
Doprava do iného miesta 0.3€/km

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
on
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Spať