full
color
https://betria.sk/wp-content/themes/anya-installable/
https://betria.sk/
#ff9a00
style1

Tvorba projektov, smerníc a analýz

Tvorba projektov, smerníc a analýz

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov musí mať vypracovaný každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou, alebo ak informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu.

Vypracovaný bezpečnostný projekt obsahuje:

 • názov informačného systému,
 • bezpečnostný zámer,
 • analýzu bezpečnosti informačného systému,
 • závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti informačného systému.

Vypracujeme tiež kompletnú dokumentáciu, potrebnú k bezpečnostnému projektu, ktorá zahŕňa:

 • evidenciu/oznámenie informačného systému,
 • oboznámenia dotknutých osôb,
 • poučenia oprávnených osôb,
 • súhlas dotknutých osôb,
 • zmluvy o poskytovaní služieb (sprostredkovateľské zmluvy).

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je vypracovaný na základe Zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok.

Smernice na vedenie účtovníctva

Zákon alebo postupy účtovania ustanovujú, ktoré smernice na vedenie účtovníctva sú účtovné jednotky povinné vypracovať. Ostatné interné účtovné smernice si účtovné jednotky spracúvajú individuálne podľa potrieb a charakteru ich podnikateľskej činnosti.  Okrem zákonom stanovených interných účtovných smerníc spracujeme aj interné účtovné smernice podľa požiadaviek klienta.

Zákonom stanovené interné účtovné smernice:

 • systém spracovania účtovníctva
 • podpisové záznamy, podpisové vzory
 • dlhodobý majetok, odpisový plán
 • zásady časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 • kurzové rozdiely, cudzie meny
 • zásoby a iné.

Finančná analýza

Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, pretože zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skutočnosťou.  Je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku.

Finančnú analýzu uskutočňujeme dvoma základnými metódami:

Analýza absolútnych ukazovateľov – vychádza z výsledkov uvedených v účtovných výkazoch. Pri výpočtoch sa berú do úvahy absolútne, ale aj percentuálne zmeny hodnôt jednotlivých položiek po riadkoch. V rámci tejto metódy sa uskutočňuje aj majetková a kapitálová štruktúra podniku, to znamená podiel jednotlivých zložiek majetku/kapitálu na celkovom objeme majetku/kapitálu.

Analýza pomerových ukazovateľov – výpočet a vyhodnotenie ukazovateľov likvidity, aktivity (schopnosť podniku využívať svoje zdroje), zadĺženosti, ziskovosti a ukazovatele trhovej hodnoty.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
on
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Spať